Adatvédelmi nyilatkozat

Kedves Látogatónk! 

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató arra szolgál, hogy a lehető legérthetőbb formában közöljük Önnel, hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel az Ön által szolgáltatott adatokat, valamint felvilágosítást nyújtson a jogairól és – bizonyos esetekben – a jogorvoslati lehetőségeiről.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint www.quebeck.eu honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Kik vagyunk? A Quebeck, mint adatkezelő bemutatása

A Quebeck s.r.o.. („Quebeck” vagy „Szolgáltató”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Quebeck adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.quebeck.eu/adatvedelem címen. A Quebeck fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról a Quebeck haladéktalanul értesíti közönségét.A Társaságunk székhelye: Szlovákia, 936 01 Sahy, Hlavné nám. 4.


1.1 Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Quebeck s.r.o.
Székhely: Szlovákia, 936 01 Sahy Hlavne nám 4.
Cégjegyzékszám: 46315802
Cégbejegyzést végző Bíróság neve: Nyitrai Cégbíróság
Adószám: SK2023337536
E-mail cím: quebeck(kukac)quebeck.eu
Magyarországi Kereskedelmi képviseletünk: 2600 Vác, Belgakert út hrsz.4560/25
Tárhely szolgáltatónk: WEBMARK EUROPE Kft., 8913 Egervár, Széchenyi Ferenc út 50

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 
A  Quebeck az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – adatfeldolgozókat vesz igénybe, akiket a 3. pontban ismertetünk.

2. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

2.1.Alapelvek a Quebeck adatkezelése során
2.1.1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
2.1.2 A  személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
2.1.3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
2.1.4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
2.1.5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
2.1.6 Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.


2.2. A Quebeck az Ön személyes adatait 
2.2.1. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. 
2.2.2.Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
2.2.3. IIletve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2.3.  Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
2.3.1.a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
2.3.2.az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
2.3.3.a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
2.3.4.az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
2.3.5.az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
2.3.6.a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
2.3.7.a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
2.3.8.a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
2.3.9.a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

2.4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonság

2.4.1. A Quebeck informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, továbbá adatfeldolgozóinál találhatók meg.
2.4.2  A  Quebeck a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

2.4.3.A Quebeck olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
2.4.4. A Quebeck az adatkezelés során megőrzi
2.4.5. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
2.4.6. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
2.4.7. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
2.4.8. A Quebeck informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. 2,4.9 A Quebeck a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
2.4.10.Quebeck tájékoztatja ügyfeleit, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az              információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal                      szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

 

3.  Az adatfeldolgozóink adatai, elérhetőségei

3.1. Az adatfeldolgozó neve: WEBMARK EUROPE Kft.
3.1.1. Az adatfeldolgozó székhelye: 8913 Egervár, Széchenyi Ferenc út 50
3.1.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége: IT és tárhely szolgáltatás
3.1.3. Az adatfeldolgozó honlapja: https://www.webmark-europe.com


3.2. A z adatfeldolgozó neve: Webshippy Fulfillments
3.2.1. Az adatfeldolgozó székhelye: 
3.2.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége:
3.2.3. Az adatfeldolgozó honlapja:


3.3. A z adatfeldolgozó neve: SIX Payment Services (Europe) S.A. 
       3.3.1.. Az adatfeldolgozó székhelye: Magyarországi Fióktelepe-IP West Irodaház,Budafoki út 91-93. C épület Budapest 1117
       3.3.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége: 
       3.3.3. Az adatfeldolgozó honlapja:


3.4. Az adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
       3.4.1. Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
       3.4.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége: csomagkézbesítés-futárszolgálat
       3.4.3. Az adatfeldolgozó honlapja:https://gls-group.eu/
      
3.4. Az adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.
3.4.1. Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
3.4.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online számlázóprogram
3.4.3. Az adatfeldolgozó honlapja:www.szamlazz.hu


DotRoll Kft. Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148 tárhely szolgáltatás 

utárszolgálat Webshippy Fulfillments
kiszervezett logisztika KÖNYVELŐ CÉG könyvviteli, adóügyi szolg. adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése  SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe
IP West Irodaház
Budafoki út 91-93. C épület
1117 Budapest
 KÖNYVELŐ CÉG könyvviteli, adóügyi szolg. SIX PAYMENT bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása K ÉS B BOSS KFT. online számlázóprogram
Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók


 Mailchimp IT szolgáltatás tárhely szolgáltatás adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése direkt marketing
Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban. 

 

 

Az általunk kezelt adatok:
Tevékenység  megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam Nyilvántartási szám Honlap látogatása 
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, 
a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, 
a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,
a látogatottság mérésére, 
statisztikai célok Társaságunk jogos érdeke IP cím 
a látogatás időpontja 
a meglátogatott aloldalak adatai,
az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

  …. hónap   Regisztráció a honlapon
Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása
értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb. hozzájárulás vezetéknév, keresztnév
születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
e-mail cím a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele 
Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, 
megrendelések kezelése és teljesítése, 
a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, 
panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése,
vásárlóink szokásainak elemzése,
vásárlóinkkal kapcsolattartás.
hozzájárulás
szerződés
jogszabályi rendelkezés
(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, 
Eker tv. 13/A §, 
Számv. tv. 169. §). teljes név, 
telefonszám és e-mail cím, 
online azonosító szám, 
az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),
fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),
egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel, 
kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai, 
számlázási név, természetes személy esetén teljes név, 
az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)
számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó). webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.
 A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év. 

Hírlevél szolgáltatás
Cél: kapcsolattartás,
Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük hozzájárulás teljes név,
e-mail cím hírlevélről történő leiratkozásig NAIH-127767/2017 Direkt marketing szolgáltatás
az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján 
személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, 
üzletszerzési célból Önt megkeressük, 
az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.
hozzájárulás teljes név,
születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
e-mail cím, 
telefonszám (nem kötelező)
online azonosító szám (nem kötelező)
az Ön vásárlásainak adatai (nem kötelező) direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig nyilvántartásba vétel száma:
Ügyintézés, panasz
* észrevételre, panaszra válaszadás
* * jogi kötelezettség * teljes név
* e-mail cím
* telefonszám
* levelezési cím
* egyéb személyes üzenet * 5 évig * Nyereményjáték
* Cél: a Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával
* vásárlók elégedettségének növelése
* hozzájárulás
jogi kötelezettség a nyereményjátéktól függően:
* teljes név
* e-mail cím
* telefonszám
* lakcím * résztvevők esetében a játék befejezéséig
* nyertesek esetében 8 évig * nyilvántartásba vétel száma:

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, nyereményjátékban részt venni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének. 
A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a quebeck@quebeck.eu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

4. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség rendszer sütik nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége nyomkövető süti igényel személyre szabáshoz Ön beállításainak megjegyezése
szolgáltatásunk hatékonyságának növelése
….. nap nyomkövető süti 
(harmadik féltől származó)

nem igényel új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

…. perc
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,   az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

5. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
> a regisztráció törlésével,
> az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
> a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

6. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. 
Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk. 

7. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

8. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található. 
Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

10. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

10.1. Ön az adatkezelésről 

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), 
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet, 
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

10.2.Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap:https://naih.hu/

10.3. Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott 

 • adatairól, 
 • azok forrásáról, 
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, 
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 14  napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

9.1 A Quebeck informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, továbbá adatfeldolgozóinál találhatók meg.
9.2  A  Quebeck a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
9.2.1 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
9.2.2 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
9.2.3 változatlansága igazolható (adatintegritás);
9.2.4 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
9.3 A Quebeck olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
9.4 A Quebeck az adatkezelés során megőrzi
9.4.1 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
9.4.2 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
9.4.3 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
9.5 A Quebeck informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Quebeck a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
9.6 A Quebeck tájékoztatja ügyfeleit, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

 


11. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.quebeck.eu/adatvedelemi nyilatkozat  weboldalon történik.


2018.05.20.
 

 
2. Definíciók


2.1 A jelen tájékoztatóban a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
2.1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 
2.1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.1.8 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
2.1.9 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
2.1.10 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.1.11 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.1.12 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.1.13 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
2.1.14 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
2.1.15 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.1.16 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
2.1.17 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
2.2  A jelen tájékoztatóban nem meghatározott fogalmakat az Infotv.-ben meghatározott jelentéssel kell értelmezni.

 


4. A Quebeck adatkezelésének jogalapja


4.1  A Quebeck- az Infotv. rendelkezéseivel összhangban - akkor kezel személyes adatot, ha
4.1.1 ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
4.1.2 azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
4.2 A Quebeck- az Infotv. rendelkezéseivel összhangban - akkor is kezelhet személyes adatot, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
4.2.1 a Quebeck -re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
4.2.2 a Quebeck vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
4.3 Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
4.4 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
4.5 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Quebeck a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
4.5.1 a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
4.5.2 a Quebeck vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
4.6 Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
 

5. A Quebeck-re vonatkozó adatbiztonsági követelmények

5.1 A Quebeck, mint adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket a jelen pontban meghatározottak szerint megtervezni és végrehajtani, illetve, oly módon, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
5.2 A Quebeck, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5.3 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
5.4 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5.5 A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
5.5.1 jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
5.5.2 az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
5.5.3 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
5.5.4 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
5.5.5 a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
5.5.6 azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
5.6 Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
 

6. Adattovábbítás külföldre


6.1 A Quebeck személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha
6.1.1 ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
6.1.2 az adatkezelésnek az Infotv.-ben előírt feltételei teljesülnek és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
6.2 A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
6.2.1 az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja,
6.2.2 a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a Infotv.-ben foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban, vagy
6.2.3 az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően történik.
6.3 Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba.
6.4 Az EGT államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
 

7. Az adatkezelés korlátai


7.1 Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján a Quebeck személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
7.1.1 kezelésének lehetséges célját,
7.1.2 kezelésének lehetséges időtartamát,
7.1.3 továbbításának lehetséges címzettjeit,
7.1.4 érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását,
7.1.5 kezelésének egyéb korlátozását
(„Adatkezelési Korlátozás”) a Quebeck a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
7.2 A Quebeck az Adatkezelési Korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.
7.3 Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján a Quebeck a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési korlátozásról. 

8. A Quebeck által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

8.1 Az Quebeck személyes adatokat az (i) érintettek önkéntes hozzájárulása alapján; illetve (ii) bizonyos esetekben kötelezően alkalmazandó jogszabályok (mint pl. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, Számvtv. vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény) alapján kezel, az alább részletezetteknek megfelelően. Jogszabályon alapuló adatkezelésről az Quebeck tájékoztatja az ügyfeleit.
8.2 Quebeck felhívja a részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
8.3 Az Quebeck tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az Quebeck a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
8.4 Az Quebeck egyes adatkezelései:
Quebeck s.r.o. (továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.quebeck.eu internetes bolt üzemeltetője  online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében illetve hírlevélre történő feliratkozás esetén a hírlevél eljuttatása a címzetthez. 
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységet a vonatkozó jogszabály szerint bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz, amely hatóság az alábbi nyilvántartási számokon nyilvántartásba vette:
Quebeck webáruház hírlevél küldés nyilvántartási száma:folyamatban
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználóknak illetve a hírlevélre feliratkozóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. Az adatkezelő székhelye: Szlovákia, 936 01 Sahy, Hlávné nám. 4.
Az adatkezelő elérhetősége: +36704080666 Email: quebeck@quebeck.eu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál, hírlevél feliratkozásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, hírlevélre feliratkozók
A kezelt adatok köre:
Regisztrált felhasználók esetén:
a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím
Az adatgyűjtés célja regisztrált felhasználók esetében: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Hírlevél feliratkozók esetén: 
a hírlevél feliratkozók által a feliratkozás során megadott, az elektromos hírlevél küldéséhez szükséges adatok. Név, email cím.
Az adatgyűjtés célja hírlevélre feliratkozók esetében: elektronikus hírlevél küldése
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Quebeck s.r.o. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai (Szerződött Futárszolgálat)
Az adatkezelés időtartama a vásárló, felhasználó kérésének megfelelően történik.
A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

9.1 A Quebeck informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, továbbá adatfeldolgozóinál találhatók meg.
9.2  A  Quebeck a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
9.2.1 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
9.2.2 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
9.2.3 változatlansága igazolható (adatintegritás);
9.2.4 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
9.3 A Quebeck olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
9.4 A Quebeck az adatkezelés során megőrzi
9.4.1 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
9.4.2 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
9.4.3 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
9.5 A Quebeck informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Quebeck a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
9.6 A Quebeck tájékoztatja ügyfeleit, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 


 

13. A webhelytartalommal kapcsolatos információk

13.1 A http://www.quebeck.eu címen elérhető portál html kódja az Quebeck-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
13.2 Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani, amelynek elérhetősége: http://www.google.com/analytics. 
13.3 A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. 
Cookie-k Használatával Kapcsolatos Szabályzat
Jelen Szabályzat a Quebeck s.r.o. által üzemeltetett www.quebeck.eu -n használt cookie-kra vonatkozik (továbbiakban „weboldal”). 
Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen!
Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve – de nem kizárólag – a text fájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy más internetképes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogat egy weboldalt. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a weboldalt a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.
Mire használjuk a cookie-kat?
A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a weboldal könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Az így összegyűjtött információ névtelen, pusztán a weboldal fejlesztése érdekében használjuk őket. 
Milyen típusú cookie-kat használunk?
A weboldalunkon kétféle cookie-t használunk: Az „ideiglenes (session) cookie”-kat, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt vagy ki nem jelentkezik onnan. A „tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és az Ön böngésző beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén, vagy addig, amíg a cookie-kat a felhasználó manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges partnerweboldalakkal kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint történik.
Személyes adatok védelme
A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.
A cookie-k törlése
A legtöbb internet böngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat. Ezeket az alapbeállításokat megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által látogatott weboldal milyen cookie-kat használ. Kérjük, további információért vagy a beállítások megváltoztatásáért nézze meg a böngészője Súgójában leírtakat, illetve mobileszköze beállítási menüjét. Amennyiben Ön megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, akkor előfordulhat, hogy a weboldal nem fog tökéletesen működni

Bolt- és Partnerkereső

A Quebeck gyógyszermentes, egészségmegőrző termékei egyre szélesebb körben kaphatóak. Bolt- és partnerkeresőnk segítségével megtalálhatod a közeledben lévő viszonteladó partnereinket és webshophálózatunk tagjait. 

keresés

Viszonteladói és Partner Program

Saját gyártású, speciális egészségmegőrző termékeink forgalmazására Keresünk viszonteladó partnereket magyarországon és külföldön egyaránt, forgalmazói hálózatunk bővítése céljából!

csatlakozás

Blog